2/02/2554

บทคัดย่อ อ.เพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง

การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตรตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดย เพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ (Clickอ่าน)

12/06/2553

บทคัดย่อ ผลงาน อ.สมเกียรติ วงษ์ปลั่ง

เรื่อง ทฤษฎีโน้ตสากลพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3(Clickอ่าน)

10/13/2553

บทคัดย่อ ผลงาน อ.ไพพรรณ เลี่ยมดี

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (CLICKอ่าน)

6/04/2552

SAR โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1. บทที่ 1 - 5
2. คะแนน

5/18/2552

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2551\โดย
นายวีระ จิตตระการ นายอมรพงศ์ ประไวย์
น.ส.เจริญ ทั่งบุญ นางธัญญาภรณ์ ปิยไพร
นางเอื้องคำ จิตจำนงค์ นางปราณี วงษ์ทอง
******ดาวน์โหลดเอกสาร******

4/01/2552

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระราชดำริ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก.......โดย สุเทพ เกิดสมนึก รอง ผอ.ร.ร.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก....(คลิ๊ก Download ที่นี่)

3/02/2552


ผลงานทางวิชาการ"เอกสารประกอบการเรียน" กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละฯ ชั้น ม.1 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว"
โดย นายอนุวัช ทองเพชร ร.ร.วันเจริญสามัคคี สพท.สร 3
***เอกสารผลงาน***

10/02/2551

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคลด สพท.สร.3 โดย นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
*บดคัดย่อ

9/22/2551

การประเมินผลโครงการนิเทศในโรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์) โดย นางอุดมพร สิงห์ชัย
*บทคัดย่อ

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านตาวร โดย นายพิรักษ์ ทวีงาม
*บทคัดย่อ