4/01/2552

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระราชดำริ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก.......โดย สุเทพ เกิดสมนึก รอง ผอ.ร.ร.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก....(คลิ๊ก Download ที่นี่)