10/13/2553

บทคัดย่อ ผลงาน อ.ไพพรรณ เลี่ยมดี

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (CLICKอ่าน)