5/18/2552

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2551\โดย
นายวีระ จิตตระการ นายอมรพงศ์ ประไวย์
น.ส.เจริญ ทั่งบุญ นางธัญญาภรณ์ ปิยไพร
นางเอื้องคำ จิตจำนงค์ นางปราณี วงษ์ทอง
******ดาวน์โหลดเอกสาร******

ไม่มีความคิดเห็น: