6/04/2552

SAR โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1. บทที่ 1 - 5
2. คะแนน

5/18/2552

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2551\โดย
นายวีระ จิตตระการ นายอมรพงศ์ ประไวย์
น.ส.เจริญ ทั่งบุญ นางธัญญาภรณ์ ปิยไพร
นางเอื้องคำ จิตจำนงค์ นางปราณี วงษ์ทอง
******ดาวน์โหลดเอกสาร******

4/01/2552

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระราชดำริ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก.......โดย สุเทพ เกิดสมนึก รอง ผอ.ร.ร.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก....(คลิ๊ก Download ที่นี่)

3/02/2552


ผลงานทางวิชาการ"เอกสารประกอบการเรียน" กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละฯ ชั้น ม.1 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว"
โดย นายอนุวัช ทองเพชร ร.ร.วันเจริญสามัคคี สพท.สร 3
***เอกสารผลงาน***