2/02/2554

บทคัดย่อ อ.เพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง

การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตรตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดย เพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อ (Clickอ่าน)

ไม่มีความคิดเห็น: