12/06/2553

บทคัดย่อ ผลงาน อ.สมเกียรติ วงษ์ปลั่ง

เรื่อง ทฤษฎีโน้ตสากลพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3(Clickอ่าน)

10/13/2553

บทคัดย่อ ผลงาน อ.ไพพรรณ เลี่ยมดี

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (CLICKอ่าน)