9/23/2552

บทคัดย่อผลงาน อ.อรพิน เกิดสมนึก

เรื่อง "การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง "อาหารและโภชนาการ" โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6/3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พัฒนาการเรียนรู้ได้แล้ว ขอให้ผ่านจ้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส่งได้เลย รีบส่งด่วนขอเอาใจช่วย